Kennismaking

Welkom bij psychologenpraktijk van der Sluijs. Ik ben Henriette van der Sluijs en werk sinds 1988 in de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor heb ik twee studies afgerond, orthopedagogiek en klinische psychologie, beide aan de universiteit van Utrecht. Na in verschillende instellingen gewerkt te hebben met volwassenen met diverse psychische problemen, voelde ik de behoefte om met de opgedane ervaring meer mijn eigen weg te gaan. In 1999 heb ik hiervoor de stap gezet door te gaan werken in een praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening in Oud-Beijerland. In 2022 is deze praktijk verhuisd naar Cuijk. Werken beschouw ik als een belangrijke waarde in mijn leven. Daarnaast spelen mijn gezin, het vergaren van kennis, tijd voor sociale contacten en ontspanning en natuurlijk mijn gezondheid een belangrijke rol.

In mijn werk wil ik mensen die op één of meerdere voor hen waardevolle gebieden vastgelopen zijn, helpen om daarin weer hun weg te vinden, die past bij hun huidige leefsituatie. Mijn werkwijze hierin is creatief en flexibel, passend bij de cliënt(e) en zijn of haar levensfase. Na een gesprek vindt een korte evaluatie plaats, waardoor de behandeling op ieder moment kan worden bijgesteld.

Ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar. U kunt bij mij terecht met de volgende klachten: angst en dwang, depressie, psychosomatische klachten, onverwerkte trauma's, eetproblemen (lichte problematiek) en gestagneerde rouw. De mogelijke behandelvormen zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR, Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en kortdurende schematherapie. Er wordt gebruik gemaakt van de GGZ zorgstandaarden van het Trimbos-instituut. Naast de gesprekken in de spreekkamer is er de mogelijkheid om te werken vanuit een digitale spreekkamer. Iedere client kan hier een eigen account krijgen. Aan deze digitale spreekkamer is een beveiligde mail gekoppeld en ook zijn er e-health programma's beschikbaar zodat het mogelijk is om thuis een bij de problematiek passend programma zelfstandig te doorlopen. Indien gewenst kan de behandeling geheel online plaatsvinden. U krijgt per (beveiligde) mail een uitnodiging om gebruik te maken van een beveiligde videobel verbinding. De ervaringen hiermee zijn tot op heden positief. Gedurende de behandeling krijgt u een paar keer per e-mail vragenlijsten (ROM) om de voortgang duidelijker in kaart te brengen.

Werkwijze

In het begin stelt u samen met mij vast wat u met de behandeling wilt bereiken. Daarbij wordt goed gekeken naar het onderscheid tussen haalbare en moeilijk of niet haalbare doelen. De intake duurt een uur, de vervolg sessies zullen meestal 50 minuten duren.

Tenzij er goede redenen zijn om uitvoerig stil te staan bij het verleden, wordt er vooral in het hier-en-nu gewerkt. Het verleden kan veel invloed op ons hebben. Wij zijn niet in staat om ons verleden te veranderen, wel kunnen we ons bewust worden van de invloed op ons functioneren. Vanuit dat bewustzijn is verandering mogelijk. Verandering vindt altijd plaats in het heden. Een sessie wordt meestal begonnen met het bespreken hoe de afgelopen periode is verlopen, wat goed ging, welke moeilijkheden er waren, etc. Daarna wordt er meestal gewerkt, dat wil zeggen, oefeningen gedaan, situaties doorgepraat en eventuele afspraken gemaakt over wat u tussen de sessies zelf kunt doen.

Na de intake volgen er drie mogelijke trajecten. U gaat in behandeling en er worden vervolg afspraken gemaakt. Met behulp van het zorgprestatie model wordt er een inschatting gemaakt van de behandeltijd. Indien nodig kan dit tussentijds gewijzigd worden. Het is ook mogelijk dat u niet in behandeling gaat en dat u terug wordt verwezen naar de huisarts wanneer er geen diagnose kan worden gesteld. Soms vindt doorverwijzing plaats naar een langdurige behandeling wanneer er sprake is van complexe problematiek.

Kwaliteit

Het GGZ kwaliteitsstatuut voor Psychologenpraktijk van der Sluijs is goedgekeurd. Klik hier om het kwaliteitsstatuut te bekijken. Henriette van der Sluijs is sinds 1999 een BIG geregistreerd professional met het volgende registratie nummer: 69051456225.

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link Klachtenreglement LVVP.

De praktijk is ingeschreven bij de KvK onder nr. 54959160. Uw psycholoog is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Privacy

Privacy is belangrijk wanneer het om persoonlijke zaken gaat die worden besproken. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren leg ik uw administratieve en psychologische gegevens vast. Zonder uw toestemming verstrek ik geen persoonlijke gegevens van u aan derden. Twintig jaar na het laatste contact wordt uw dossier vernietigd, of onmiddellijk na behandeling als u dat wenst. Klik hier om het privacystatement te bekijken.

Waarneming

Wanneer zich tijdens het weekend een crisissituatie voordoet, raad ik u aan uw eigen of dienstdoend huisarts te raadplegen. Tijdens mijn vakanties of bij ziekte wordt indien nodig door mw. J. Tütt waargenomen, werkzaam bij psychologenpraktijk Maas en Niers in Gennep. Telefoonnummer 0485 516 808.

Privacystatement

Psychologenpraktijk van der Sluijs, gevestigd te Oud-Beijerland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54959160, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk van der Sluijs met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk van der Sluijs persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk van der Sluijs;
 3. bezoekers van de website Psychologenpraktijk van der Sluijs;
 4. alle overige personen die met Psychologenpraktijk van der Sluijs contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk van der Sluijs persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk van der Sluijs verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk van der Sluijs zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Google Analytics

Psychologenpraktijk van der Sluijs maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor geldt het volgende:
 1. Google Analytics-cookies worden gebruikt;
 2. Psychologenpraktijk van der Sluijs heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 3. het laatste octet van het IP-adres van bezoekers wordt gemaskeerd;
 4. de optie 'gegevens delen' is uitgeschakeld;
 5. er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

4. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk van der Sluijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psycholoogvandersluijs.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

5. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk van der Sluijs verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

6. Verwerkers

Psychologenpraktijk van der Sluijs kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk van der Sluijs persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk van der Sluijs sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk van der Sluijs deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk van der Sluijs deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

8. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk van der Sluijs geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk van der Sluijs ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk van der Sluijs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk van der Sluijs hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

10. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk van der Sluijs kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk van der Sluijs gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk van der Sluijs te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk van der Sluijs door het contactformulier in te vullen op www.psycholoogvandersluijs.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk van der Sluijs persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk van der Sluijs door het contactformulier in te vullen op www.psycholoogvandersluijs.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kosten

In 2023 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. De rekening wordt meestal geheel vergoed vanuit het basispakket, mits de psycholoog een contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Het tarief voor niet gecontracteerde zorg bedraagt 90 euro per sessie. De patiënt kan niet-gecontracteerde zorg alleen aan zijn verzekeraar declareren als voldaan wordt aan zijn polisvoorwaarden. In dat geval krijgt u een nota mee die u indient bij de zorgverzekeraar. Informeer dus van tevoren of de gesprekken worden vergoed.

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd in de ggz. Dit betekent voor u dat u geen rekening meer krijgt aan het einde van een behandeling maar periodiek (maandelijks) een factuur betaalt. Daarnaast heeft het nieuwe model consequenties voor het eigen risico. Meer details kunt u vinden via de volgende link Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?.

Een verwijsbrief van de huisarts is vereist. Hierin moet staan dat het om een verwijzing gaat naar de (generalistische) basis GGZ, en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM stoornis. Ook moet de persoonlijke AGB code van de huisarts op de verwijsbrief staan. U wordt verwezen door de huisarts wanneer deze het vermoeden heeft dat er sprake is van lichte of milde psychische problematiek. Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat er sprake is van complexere problematiek wordt u eventueel verwezen naar een intensievere vorm van hulpverlening. Bijvoorbeeld naar een psychotherapeut, een klinisch psycholoog of een instelling voor GGZ waar de hulp wordt geboden.

Zorgverzekeraar check

Psychologenpraktijk van der Sluijs heeft voor 2023 een contract afgesloten met onder andere CZ, VGZ, Zilveren Kruis en DSW.

Praktische informatie

De praktijk is op maandag, dinsdag en vrijdag geopend tijdens kantooruren. U kunt mij telefonisch bereiken op het nummer 06-40232452. Als ik aan het werk ben neem ik geen gesprekken aan. Het is voldoende om uw naam en telefoonnummer in te spreken. Ik bel u, met uitzondering van weekends en vakantiedagen, zo spoedig mogelijk terug.

U vindt mij op het volgende adres:

Gezondheidscentrum Cuijk
Irenestraat 33b
5431 TG Cuijk

Momenteel is er sprake van een wachttijd van maximaal 3 weken. De wachttijd is voor het laatst bijgewerkt op 01-10-2023. Na intake start de behandeling meteen wanneer daar een indicatie voor is. Er is dus geen behandelwachttijd. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).